با کمال تأسف آقای طاهر احمدزاده پدر فدائیان شهید مسعود و مجید احمدزاده در سن ۹۶ سالگی در مشهد به رحمت ایزدی پیوست.

وی اولین استاندار خراسان پس از انقلاب ضد سلطنتی و سالها در زندانهای شاه و خمینی و مورد انواع شکنجه و آزار بود و سرانجام در حصر خانگی رژیم پلید ولایت فقیه جان باخت.

فرزند دیگر وی، مجتبی احمدزاده نیز توسط دژخیمان خمینی در آبان سال ۶۰ در زندان اوین اعدام شد.

مقاومت ایران با تسلیت به همه یاران و آشنایان و دوستان و همبندان طاهر احمدزاده از زمان جبهه ملی و نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق تا انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران همدردی خود را با خانواده بزرگ احمدزاده و هموطنان در مشهد ابراز میکند.

روانشاد طاهراحمدزاده سالها با مجاهدین در زندانهای قصر و اوین بسر برد.