خامنه ای همچنان در بن بستروز گذشته ولی فقیه طلسم شکسته پس از سال ها دوباره به نمایش جمعه حکومتی بازگشت تا بدین سان به نیروهای بشدت روحیه باخته و زهوار دررفته رژیم آخوندی روحیه بدهد.

اتحادیه اروپا در یک قدمی مکانیزم ماشه


از فردای برداشتن گام پنجم از سوی دیکتاتوری ولی فقیه و نقض آشکار باقی مانده برجام، اتحادیه اروپا نیز بعنوان بزرگترین شریک تجاری رژیم آخوندی به سیاست «کشیدن ماشه» هرچه نزدیک تر شده است.


در پی شلیک موشک به یک هواپیمای مسافربری در آسمان تهران و از همان ساعات اولیه این حادثه دردناک، بسیاری از کارشناسان مسائل هوایی بر دو فاکتور مهم برای این سقوط عامدانه انگشت گذاشتند.

پاسخ کوبنده دانشجویان قهرمان به خامنه ایدرحالیکه ولی فقیه طلسم شکسته به خیال باطل خود براین باور بود که با برگزاری تظاهرات نمایشی و جنازه گردانی در شهرهای به اشغال درآمده، اکنون میخ ولایت را برای مدت ها بر تن و روح جامعه دردمند ایران کوبیده است، عصر روز گذشته دانشجویان قهرمان، تا زمان تنظیم این گزارش ، در تهران ، اصفهان ، شیراز، رشت، سنندج و همدان پاسخ دندان شکنی به کلیت نظام آخوندی با شعار «خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها کن» دادند.

صفحه6 از289