بحران رژیم در مرحله‌ی پایانی و کشاکش بی‌سابقه در رأس نظام برسر جانشینی خامنه‌ای، در پی پاسخ سرگشاده‌ی آخوند صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ‌آخوند محمد یزدی مهره‌ی اصلی خامنه ای در حوزه‌ی قم، ادامه دارد و سردژخیمان به جویدن استخوانهای یکدیگر مشغولند.

 

بحران رژیم در مرحله پایانی و کشاکش بی سابقه در راس نظام برسر جانشینی ولی فقیه فرتوت ارتجاع، با پاسخ سرگشاده آخوند صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام به ‌آخوند محمد یزدی مهره اصلی خامنه ای در حوزه قم، بازهم بالا گرفت.

 

تلویزیون حکومت آخوندی به اعزام عوامل نیروی ترویستی قدس به سوریه و دیگر نقاط منطقه براساس تأکیدات خامنه ای و استفاده از روشهای فله یی و قاچاق در پروازهای هوایی اعتراف کرد.

 

مرتضی رکنآبادی برادر غضنفر رکنآبادی از دیپلومات تروریستهای رژیم که در مهرماه سال ۱۳۹۴ در جریان ایجاد بلوا در مراسم حج کشته شد، طی یک مصاحبه تلویزیونی فاش کرد که سال گذشته سرکردگان رژیم در مذاکره با عربستان پذیرفته و امضا داده اند که خودشان مقصر فاجعه منا بوده اند.

 

-ملت ایران دوبار محمدرضا پهلوی را از ایران اخراج و تبعید کرد. خمینی هم بخاطر قبول قطعنامه ی ۵۹۸ و شکست در جنگ ضد میهنی ایران و عراق، دق مرگ شد. ما ایرانی ها باید طینت و منش و رفتار و گفتارمان را آزادیخواه و دموکراسی خواه بار بیاوریم.