گردهمایی‌های ۵روزه مقاومت ایران دراشرف۳،سیاست در قبال ایران