ایرانیان آزاده، اشرف نشانان و حامیان مقاومت ایران قرار است تا دیگر بار در یکی از بزرگترین گردهمایی های مقاومت ایران در برلین تجمع نمایند.

به یقین این تجمع بزرگ که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی، بازتاب خواست و اراده مردم ایران برای تحقق امر سرنگونی رژیم ملایان می‌باشد، با توجه به مجموعه تحولات اخیر در داخل و خارج از میهن امان شایان توجه ویژه ای می‌باشد.

بروز بحران های عمیق اقتصادی، اجتماعی و رشد اعتراضات مردم بجان آمده در شهرهای میهن و نیز گسترش فعالیت های کانون شورشی که اکنون به موتور محرکه قیام تبدیل شده اند، صد البته شرط اصلی و مبنا برای هرگونه تحول دمکراتیک در ایران آخوند زده می باشند.

به موازات این وضعیت نیز باید به تقابل جامعه بین‌الملل و تشدید فشارها علیه دیکتاتوری خون‌ریز ولی‌فقیه اشاره نمود تا تصویر جامعی از وضعیت درب و داغان رژیم آخوندی به دست آید.
تحریم‌های نفتی، بانکی، اقتصادی، تجاری و یا لیست گذاری سپاه سرکوبگر پاسداران و بیت تارعنکوبی خامنه‌ای طی ماه‌های اخیر، به موازات خیز بزرگ مجاهدین و مقاومت ایران برای تحقق امر سرنگونی، اکنون میدان را روز بروز بر رژیم آخوندی تنگ‌تر کرده است.

بر این اساس خامنه‌ای در نبود سیاست‌های راهبردی و به دلیل وجود ریزش شدید نیرو در داخل وجود دم مشروعیت، اکنون میان «مرگ و یا خودکشی» قرار گرفته است.
در این راستا شاهد هستیم که خامنه‌ای زهر خورده با دو اهرم به تقابل با خواسته‌های به‌حق مردم، مقاومت ایران و نیز خواسته‌های بین‌الملل برخاسته است. نخست سرکوب گسترده در داخل و دیگری صدور بلوا و تروریسم به خارج از مرزهای کشور.

سخن از سیاست‌های مخربی است که سالیان متمادی از سوی مماشات گران با لبخند و یا بی‌تفاوتی روبرو گردیده، امری که در منطق خود به هرچه جری‌تر شدن رژیم آخوندی برای ادامه سیاست‌های مخرب حکومت راه برده است.
در چنین برهه‌ای است که وظیفه ایرانیان آزاده و اشرف نشانان برای رساندن صدای مردم هرچه سنگین‌تر می‌شود. برپایی دو تظاهرات بزرگ در بروکسل و واشنگتن که آینه تمام قدی در حمایت از بدیل دمکراتیک می‌باشد، خود به اندازه کافی گویای این واقعیت است که مقاومت ایران اکنون در وضعیتی هست تا صحنه را به نفع مردم و خواست‌های دمکراتیک ایرانیان بچرخاند.

بر این منطق ایرانیان روز شنبه ۶ جولای (۱۵ تیر ۱۳۹۸) در برلین گرد هم خواهند آمد تا به تروریسم، جنگ‌طلبی و به آتش کشیدن منطقه، به فساد، نقض حقوق بشر، سرکوب، اعدام و شکنجه نه گفته و از برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایرانی آزاد و دمکراتیک و قیام کنندگان در داخل میهن دفاع نمایند.