شکنجه زندانیان سیاسی در سیاهچال‌های قرون وسطائی رژیم جنایتکار آخوندها