آزادی مسعود رجوی و سایر زندانیان از زندان شاه خائن. ۳۰ دیماه ۱۳۵۷