مجموعه بحران ها و بروز تنگناهای شدید مالی، اقتصادی، تجاری و بویژه شور و خروش مرد م بجان آمده در شهرهای کشور علیه دیکتاتوری ولی فقیه، سرانجام خامنه‌ای زهر خورده را برآن داشت تا جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت رابرای «تست مذاکره» برسر جان گروگان ها راهی نیویورک نماید.


به یقین بی عملی و بی تدبیری از سوی حاکمیت پلید آخوندی برای مبارزه با تبعات و آثار سیل ویرانگر در بخش های بزرگی از کشور، در یک پروسه کوتاه به بروز انواع و اقسام بیماری‌های انگلی، عفونی، تنفسی و همچنین آسیب های شدید اجتماعی راه خواهند برد.درحالیکه مردم سیلزده همچنان در انتظار کمک های حکومت آخوندی برای برون رفتن از وضعیت مخرب کنونی می باشند و در حالیکه مردم ایران در یک همبستگی ملی خود آستین ها را بالا زده و به یاری مردم سیلزده شتافته اند، دیکتاتوری خامنه‌ای با وارد کردن نیروهای تروریستی پاسخ بی شرمانه ای به مردم به جان آمده داده است.

صفحه1 از254