کاظم مصطفوی: فاصله اندک

                                             برای خمینی که از ماه به چاه غلتید

                                                                        کاظم مصطفوی