ــ ۱۴ ــ

الو.. الو.. آنجا پزشکی قانونی حاج آقا علوی ست ؟ من کی هستم ؟ حالا دیگه صدای سرهنگ پاسدار برادر کذابی را بجا نمی آوری ؟ مخلص که حاج آقا صابر که ماشاءلله همیشه از چپ تمیز می زند به کوچه چپ آقا سید علی.

صفحه10 از243