دیکتاتورها با هر مرام و مسلک و در هر زمان و هر جغرافیا، از هم جدا نیستند و همچون حلقه های زنجیر به همدیگر متّصلند. میوۀ تلخ حکومت پلیسی و خفقان زدۀ شاه برای سرزمین ما، حاکمیت ضدّ بشری حکومت ولایت فقیه بود. شاه رفت، اینها نیز خواهند رفت.

صفحه8 از243