ستایشی بپیشگاه جنبش میهنی مجاهدین خلق ایران و ستاره تباران کانونهای شورشی

بر شما ای عاشقان خطه ایران درود
سر بدارانید اگر یا فاتح زندان درود
بر شما انسان ستایان ای بهاران باوران
شعله ور از باور آزادی انسان درود
چون خزان رامیزدائید از دل غمگین باغ
تا شود بار دگر رنگین و گلباران درود
اخگران خفته در اندیشه سبز بهار
موجهای منتظر تا خیزش طوفان درود
ای ستیغ آشکار کوه و نبض زندگی
آتش سرزنده در سینه ها پنهان درود
کاوه های جان بکف منصور ها آرش دلان
قلبهای پر طپش آکنده از ایمان درود
موسم تقسیم نان و زندگی در عمق شهر
از کویر تشنه بر هر قطره باران درود
بر شما ای عاشقان خطه ایران درود
سر بدارانید اگر یا فاتح زندان درود