نوید در هم شکستن تاریخی ارتجاع میهن سوز و اسلام برانداز  فرخ باد

رأی مردم رأی اول نیز رأی آخر است
راه یزدان این و اهریمن براهی دیگر است
سنگر مردمکشان مستبد در یک طرف
سوی دیگر جنبش آزادگی در سنگر است
ارتجاع و مسلک و فرهنگ انسانکوب آن
مرده ریگ عصر جهل و برده داری محور است
باور ضحاکیان را ریشه در خودکامگیست
کاوه امروز را بر رای مردم باور است
میهن در یوغ استبداد و سرکوب و ستم
چون شب قیرین بدون ماهتاب و اختر است
حرمت انسان ستون اجتماع زنده است
اجتماعی زنده از هفت آسمان زیباتر است
نظم انسانی، نظام مردمی، باور به عشق
ضامن پویائی این میهن پهناور است
رأی مردم رأی اول نیز رأی آخر است
راه یزدان این و اهریمن براهی دیگر است