گفت روحانی که ما را هست سودا برد برد
هم به یاران توی کشور، هم به دنیا برد برد

گرچه در برجام، هم خوردیم چوب و هم پیاز
باخت را من خوانده ام با حکم عاقا برد برد

من که آخوندم خبر دارم ز حال همگنان
مذهب ما بوده است از دروه "شا" برد برد

اختلاس البته در ابعاد بالا جایز است
هرکسی اموال مردم را به یغما برد برد

هر وکیلی یا وزیری یا امام  جمعه ای
جای سهم نفتِ ماهانه دکل را برد برد

آنکه آمد تا که آب و برق مجانی بده
جیب ها و کیسه ها را جمله یکجا برد برد

بر اساس گفته عاقا نباید کِش بدن
گر که آن فرمانده از این سفره تنها برد برد

می کنند از ما حمایت اهل بی بی سی همه
گرچه گاهی می شود پائین و بالا برد برد

۹ بهمن ۱۳۹۷