خیال‌پردازیهای آخوند روحانی و بهوا فرستادن ماهواره!