به فرخنده خورشید تابان سلام
فروزندۀ شامِ دوران، سلام

به تابنده مِهری که همراه ماه
کند آسمان را فروزان، سلام

به روز بزرگی که اندر ره است
و عید خوشِ مستمندان، سلام

به دستان پر پینۀ کارگر
که سازد وطن را گلستان، سلام

درودی بر آن مرد شب زنده دار
به هر جاده و در بیابان، سلام

به لبخند دهقان که بر آسمان
کند سجده و شکرِ باران، سلام

جوانانِ دانش پژوه، بر شما
نه یک بار و صد، بَل هزاران، سلام

به فرهیخته مرد و زنِ میهنم
معلم که می سازد انسان، سلام

به آحاد آن ملتِ در خروش
به هر کوی و در هر خیابان، سلام

به روزی که کاوه به خاک وطن
نگون کرده ضحاک دوران، سلام

به آندم که مرد وزنِ در حصار
رها گردد از بند و زندان، سلام

به آنکس که در راهِ ایران زمین
نموده به پا رزم شیران، سلام

به خونِ دلِ مردمِ دردمند
که می زاید از خشم توفان، سلام

به صبحی که بر می دمد نور حق
سحرگاهِ خوبِ بهاران، سلام

به خشم و خروشِ ستم سوز خلق
به همبستگی، اتحاد دلیران، سلام

          ***

وطن باید از بند گردد رها
به روز رهاییِ ایران، سلام

۰۵ ژانویه ۲۰۱۹