وقتی که زمهریر دلم شعله شد به شب
وقتی که خامشی به خروشم زهم گسست

وقتی که آفتاب تو در کوچه سر کشید
وقتی گریخت دشمن و در ظلمتش نشست

وقتی اذان صبح حَیّ عَلی الانقلاب گشت
وقتی که شورشی به شهیدان اقامه بست

وقتی وضو به خون شهیدان گرفت شهر
وقتی قیام درنَفَس کوچه نطفه بست

آن لحظه مرگ سلطنتِ شیخ در رسید
جز نقش "فتح" در دل و در خاطری نبست

آزادی آن زمان به قیام ات شکوفه داد
آنجا شکُفت در دلِ مردم گلِ مراد

 ۰۳ ۰۱ ۲۰۱۹