تبر بر درخت پوک
که ریشه در آبهای هرز دارد
خونخواهی خونخواهان نیست....

تبرم را
پرتاب شده به اعماق آسمان
برجان آن کس می‌نشانم
که زبانش شعله ای از دوزخ است
و انسان را «اسیرک»ی می خواهد
سرفرود آورده بر بتی در بتکدة تسلیم.
۱دی۱۳۹۷