با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیایید
به کهکشان قیام خلق
به جایگزین خلافت خون و خدعه و خسران .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیایید
به دیدار قهرمان بی مثال عصر سخت خود
مریم همواره خروشنده و توفنده
بر ناکسان حاکم و خائنان ریزه خوار .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیایید
بیایید که قطره ایم و به دریا می رویم
مواج و خروشان و بیدارتر از دریاهای جهان
سیلاب جانگداز هر ساله دشمن .
ما در دیار غرب،
به دیدار معماران قیام خلق می رویم .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیایید
به آتشفشان خشم خلق
بر برج و باروی استبداد .
بگذار تا هیولاییان روبه صفت
چهره به تسلیم و تزویر مبدل کنند
تا چون از سر گذراندند بحران را
دگرباره به خونخوارگی
به چریدن و دریدن آیند شرق میانه را .
ما در ویلپنت فریاد برمی آریم:
ای سوداگران در اضطراب جهان !
«توبه گرگ، مرگ است» .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیایید
تا بگویید ما ایرانیم، عاصی و طغیانگر
هرچه رنج و اعتراض ملتمان بیشتر می شود
تفاهم و آسیمگی سیاستگزاران بی حس و عصب
هم بیشتر .
پس باید فریادهای ما نیز، رساتر
متحدتر .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیایید
تا نیاییم، جهان با ما نخواهد آمد به فرصتی .
صدای شما، صدای میهن در قیام شماست
هرچه رساتر کنید این صدا را .