طبق فرمان مقام رهبری
سال تولید است و سال بربری

جنس ایرانی بخر جان عمو
مثل عاقا بَق بَقو کن، بَق بَقو

ای بسیجی جنس ایرانی بخر
شاد کن آسیدعلی را ای پسر

پر شد از اجناس چین انبار تو
دلخوره سیّدعلی از کار تو

آنچه وارد می کنی از روس و چین
مار را می پروری در آستین

گفت عاقا با تمام اعتقاد
واردات علم می آرد فساد!

لیک اگر وارد کنی چادر نماز
میشود کشور ز صنعت بی نیاز

همتی کن ای بسیجی تا کنی
بعد از این تولید جنس ژاپنی

هرچه را لازم بود تولید کن
در دروغ از احمدی تقلید کن

هست عاقا دلخور از اجناس چین
جنس چینی کرده او را خشمگین

ای بسیجی خویشتن را کم مگیر
خورده ای ساندیس با ماءالشعیر

زان سبب علمت چنین افزون شده
کله ات مانند افلاطون شده

تا شود امسال تولیدت زیاد
می فرستد سیدعلی بهرت مداد

بوده تولید تو سرکوب و فشار
گفتمانت هم چماق میخ دار

تا تو در میدانی و قر میدهی
می کند آسِدعلی شاهنشهی

می نشیند روی تخت عالیجناب
می دهد هر سال یک فرمان ناب

سال اول سال بسط اقتصاد
واردات آزاد و پر رونق فساد

سال دیگر سال صنعت سال علم
رفت باید تا به چین دنبال علم

سال سوم سال چرخش، سال "ژن"
تا ثریا می رود اقبال "ژن"!

طبق فرمامن مقام راهبر
سال تولید است امسال ای پسر

جنس ایرانی بخر جان عمو
مثل عاقا بق بقو کن، بق بقو