ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در شهرهای مختلف آلمان، در یک کارزار سراسری با برگزاری تظاهراتها و تجمعات در شهرهای مختلف آلمان، همبستگی و حمایت خود را با اعتصابات و اعتراضات مردمی و کارگری در شهرهای میهن علیه دیکتاتوری ولایت فقیه اعلام کردند.

 

ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان در یک کارزار جهانی(استرالیا، اروپا، کانادا و آمریکا)، با برگزاری تظاهراتها، حمایت و همبستگی خود را با خیزش و قیام مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران اعلام کردند.

 

ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف در یک همبستگی بین المللی، روز شنبه ۲۰ مرداد با برگزاری تظاهراتی، حمایت و همبستگی خود را با خیزش و قیام مردم ایران علیه دیکتاتوری ولایت فقیه اعلام کردند.

 

جمعی از حامیان مقاومت در سوئیس در شهر وینترتور با برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب و جمع آوری امضا، جنایات رژیم ضدبشری آخوندی را افشا نموده و برای اعتصاب و اعتراضات سراسری در ایران حمایت جمع آوری کردند. پنجشنبه ۱۱ مرداد

صفحه9 از197