ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان در یک کارزار جهانی(استرالیا، اروپا، کانادا و آمریکا)، با برگزاری تظاهراتها، حمایت و همبستگی خود را با خیزش و قیام مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران اعلام کردند.

 

ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف در یک همبستگی بین المللی، روز شنبه ۲۰ مرداد با برگزاری تظاهراتی، حمایت و همبستگی خود را با خیزش و قیام مردم ایران علیه دیکتاتوری ولایت فقیه اعلام کردند.

 

جمعی از حامیان مقاومت در سوئیس در شهر وینترتور با برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب و جمع آوری امضا، جنایات رژیم ضدبشری آخوندی را افشا نموده و برای اعتصاب و اعتراضات سراسری در ایران حمایت جمع آوری کردند. پنجشنبه ۱۱ مرداد

 

جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در یوتوبری (سوئٔد)، روز شنبه ۶ مرداد با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر همبستگی خود را با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و دیگر اعتراضات مردمی علیه رژیم آخوندی را اعلام کردند.

 

روز شنبه ۶ مرداد، جمعی از حامیان مقاومت ایران در تورنتو با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، حمایت خود از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و دیگر اعتراضات گسترده مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی را اعلام کردند.