روز شنبه ۱۸ فروردین، کنسرت بهاری خانم گیسو شاکری، با حضور ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت و نمایندگانی از پارلمان نروژ در اسلو اجرا شد.

جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در اتاوا با برگزاری یک تظاهرات در مقابل پارلمان فدرال اتاوا همبستگی و حمایت خود را با خیزش قهرمانانه کشاورزان شرق اصفهان‌ (ورزنه) اعلام کردند.

جمعی از ایرانیان آزاده روز در یوتوبری با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر همبستگی خود را با قیام مردم ایران و کشاورزان بپاخاسته ورزنه که طی چند روز گذشته با نیروهای سرکوبگر خامنه ای درگیر بودند، اعلام کردند.