جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کلن(‌آلمان)،‌ با برگزاری یک تجمع و تظاهرات در مرکز شهر حمایت و همبستگی خود را با خیزش و قیام مردم ایران اعلام کردند.