ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان در یک کارزار جهانی(استرالیا، اروپا، کانادا و آمریکا)، با برگزاری تظاهراتها، حمایت و همبستگی خود را با خیزش و قیام مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران اعلام کردند.

بروکسل

فرانکفورت

استکهلم

لندن

سوئیس

اتاوا-کانادا- مقابل پارلمان فدرال