روز شنبه ۱۳ مرداد جمعی از ایرانیان آزاده در وین با برگزاری یک آکسیون در مرکز شهر همبستگی خود را با قیام مردم بپاخاسته میهن اعلام کردند.