روز شنبه ۱۳ مرداد جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ در حمایت و همبستگی با اعتراضات سراسری مردم ایران تظاهراتی در مرکز شهر برگزار کردند.