روز شنبه ۶ مرداد، جمعی از حامیان مقاومت ایران در تورنتو با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، حمایت خود از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و دیگر اعتراضات گسترده مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی را اعلام کردند.