همزمان با برملاشدن توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه اجتماع عظیم ایرانیان در پاریس و دستگیری دیپلومات تروریست دولت روحانی در آلمان و دیگر مزدوران رژیم در بلژیک و فرانسه، و همزمان با به گلوله بستن مردم به ستوه آمده خرمشهر توسط مزدوران سرکوبگر حکومت آخوندی، اشرف نشانها با شعارهای «روحانی تروریست و قاتل است»، علیه حضور رئیس جمهور رژیم ولایت فقیه در سوئیس، دست به تظاهرات زدند.

تظاهر کنندگان فریادهای «مرگ برروحانی» جوانان و مردم به ستوه آمده خرمشهر و دیگر شهرهای به پاخاسته خوزستان و سراسر ایران را رو در درروی این آخوند شیاد و جلاد طنین انداز کردند.

تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور آخوند روحانی در سوئیس