همبستگی و حمایت جهانی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس در ۹ تیر ۹۷ - ۳۰ ژوئن

همبستگی و حمایت های جهانی ایرانیان آزاده در کشورهای آمریکا - استرالیا - کانادا- هلند - سوئٔدّ(استکهلم، یوتوبری،مالمو،بروس) - انگلستان - فرانسه - بلژیک - آلمان - ایتالیا - اتریش...، از گردهمایی بزررگ مقاومت ایران در پاریس در ۹ تیر۹۷.

میشیگان

لس آنجلس

کالیفرنیا

بروکسل

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

سیدنی - استرالیا

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

تورنتو - کانادا

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

استکهلم - سوئٔد

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

یوتوبری - سوئد

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

مالمو - سوئٔد

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

 بروس - سوئد

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

لاهه - هلند

لندن

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس