جمعی از اشرف نشانان در اتاوا و تورنتو در کانادا روز شنبه ۲۲ اردیبهشت با برگزاری تظاهرات، همبستگی و حمایت  خود را از اعتراضات گسترده معلمان، کشاورزان و دیگر اقشار مردم ایران علیه ستم و چپاول حکومتی اعلام کردند.

تورنتو

اتاوا