جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری - سوئد روز شنبه ۲۲ اردیبهشت، با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، همبستگی و حمایت خود را با اعتراضات گسترده معلمان، کشاورزان، کارگران و غارت شدگان موسسات حکومتی در شهرهای میهن اعلام کردند.