همبستگی و حمایت جمعی از ایرانیان آزاده در مالمو با اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای میهن علیه ستم و چپاول حکومتی - شنبه ۲۲ اردیبهشت

همبستگی- با -اعتراضات- در- شهرهای- میهن - مالمو - سوئد

همبستگی- با -اعتراضات- در- شهرهای- میهن - مالمو - سوئد