همبستگی و حمایت جمعی از اشرف نشانان در کپنهاگ در مقابل دفتر عفو بین الملل با اعتراضات سراسری در شهرهای میهن علیه ستم و چپاول حکومتی - شنبه ۲۲ اردیبهشت

تظاهرات-مجاهدین-همبستگی-اعتراضات-در-ایران

تظاهرات-مجاهدین-همبستگی-اعتراضات-در-ایران