حمایت جمعی از ایرانیان آزاده در مالمو  و بروس با اعتراضات سراسری در شهرهای میهن علیه ستم و چپاول حکومتی - شنبه ۱۵ اردیبهشت

مالمو

بروس