تظاهرات اول ماه می روز جهانی کارگر، در کشورهای مختلف جهان برگزار شد.

در این تظاهرات و راهپیمایی‌ها، کارگران و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های سیاسی شرکت داشتند.
در تظاهرات جهانی روز کارگر در برخی از کشورها اشرف نشانها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران شرکت کردند.

 

وین

برگزاری روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان، شرکت اشرف نشانها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران

یوتوبری - سوئٔد

برگزاری روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان، شرکت اشرف نشانها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران

کپنهاگ

برگزاری روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان، شرکت اشرف نشانها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران

آرهوس - دانمارک

برگزاری روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان، شرکت اشرف نشانها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران