همبستگی جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری در سوئٔد با اعتراضات گسترده در شهرهای میهن - شنبه ۸ اردیبهشت