تظاهرات جمعی از ایرانیان ازاده در مالمو در سوئٔد در همبستگی با اعتراضات مردم بپاخاسته در شهرهای میهن - شنبه ۸ اردیبهشت