ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران، یک تظاهرات اعتراضی را علیه حضور جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و حکومت رکورد دار اعدام درجهان، هم‌زمان با سخنرانی او در شورای روابط خارجی در نیویورک در روز سوم اردیبهشت، برگزار کردند.

وزیر خارجه رژیم و هیأت همراه او، برای گریز از روبرو شدن با ایرانیان آزاده، نتوانستند از در اصلی وارد محل سخنرانی شوند و به ناچار از در پشت محل سخنرانی وارد آن شدند.

تظاهرات اعتراضی علیه حضور جواد ظریف به‌مدت سه ساعت ادامه یافت و خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی به تهیه گزارش از آن پرداختند.

تظاهرات اعتراضی اشرف‌نشان‌ها علیه حضور وزیر خارجه فاشیسم دینی در نیویورک

تظاهرات اعتراضی اشرف‌نشان‌ها علیه حضور وزیر خارجه فاشیسم دینی در نیویورک

تظاهرات اعتراضی اشرف‌نشان‌ها علیه حضور وزیر خارجه فاشیسم دینی در نیویورک

تظاهرات اعتراضی اشرف‌نشان‌ها علیه حضور وزیر خارجه فاشیسم دینی در نیویورک

تظاهرات اعتراضی اشرف‌نشان‌ها علیه حضور وزیر خارجه فاشیسم دینی در نیویورک