کلن - آلمان- شنبه ۱۸فروردین - تجمع و تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت ایران در حمایت و همبستگی با مردم بپاخاسته میهن به ویژه در اصفهان و خوزستان

همبستگی و حمایت از مردم بپاخاسته شهرهای میهن - کلن - آلمان

همبستگی و حمایت از مردم بپاخاسته شهرهای میهن - کلن - آلمان

همبستگی و حمایت از مردم بپاخاسته شهرهای میهن - کلن - آلمان

همبستگی و حمایت از مردم بپاخاسته شهرهای میهن - کلن - آلمان