روز شنبه ۱۸ فروردین، کنسرت بهاری خانم گیسو شاکری، با حضور ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت و نمایندگانی از پارلمان نروژ در اسلو اجرا شد.

در این گردهمایی نمایندگان از پارلمان نروژ و همچنین آقای پرویزخزائی نماینده شورای ملی مقاومت در همبستگی‌ با قیام مردم ایران سخنرانی‌ کردند.