جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در اتاوا با برگزاری یک تظاهرات در مقابل پارلمان فدرال اتاوا همبستگی و حمایت خود را با خیزش قهرمانانه کشاورزان شرق اصفهان‌ (ورزنه) اعلام کردند.

 

تظاهرات در اتاوا در همبستگی و حمایت با خیزش کشاورزان شرق اصفهان (ورزنه)

تظاهرات در اتاوا در همبستگی و حمایت با خیزش کشاورزان شرق اصفهان (ورزنه) تظاهرات در اتاوا در همبستگی و حمایت با خیزش کشاورزان شرق اصفهان (ورزنه)