جمعی از ایرانیان آزاده روز در یوتوبری با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر همبستگی خود را با قیام مردم ایران و کشاورزان بپاخاسته ورزنه که طی چند روز گذشته با نیروهای سرکوبگر خامنه ای درگیر بودند، اعلام کردند.

تظاهرات در سوئٔد - یوتوبری - همبستگی با قیام مردم ایران و کشاورزان بپاخاسته ورزنه

تظاهرات در سوئٔد - یوتوبری - همبستگی با قیام مردم ایران و کشاورزان بپاخاسته ورزنه