حمایت و همبستگی جمعی از ایرانیان آزاده در شهر مالموی سوئد با قیام مردم ایران - شنبه ۵ اسفند

حمایت از قیام مردم ایران در سوئد - مالمو

حمایت از قیام مردم ایران در سوئد - مالمو

حمایت از قیام مردم ایران در سوئد - مالمو