جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در وین با برگزاری یک جلسه سالگرد ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین را گرامی داشتند.