گرامیداشت ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین توسط جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در آرهوس دانمارک