Instagram

شنبه ۱۱ آذر - تجمع جمعی از حامیان مقاومت در مقابل دفتر عفو بین الملل

همبستگی با زلزله زدگان داغدیده و مصیبت زده استان کرمانشاه

حمایت از تصویب ۶۴ مین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل

حمایت از تصویب قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل