«در سال ۱۹۰۳، برای نخستین بار بشر موفق شد تا در آسمان به پرواز در آید. برادران "رایت" موفق شدند پس از سالها رؤیای خود را تحقّق بخشند و برای لحظاتی بر فراز زمین پرواز کنند. 

(سرمقالۀ هفته نامۀ «ایران زمین»، شمارۀ۶، ۹تیرماه ۱۳۷۳)

«طی هفت‌ هشت روزی که از فاجعۀ انفجار بمب در حرم امام رضا می‌گذرد، شکل جنون‌ آسا و محتوای زهرآگین تبلیغات رژیم برای این‌که گناه آن را به گردن مقاومت بیندازد، بیش از هر چیز انظار را به خود جلب کرده است.