«هنگامی که نویسندۀ این سطور جویای احوال مربّی و معلم‏ بزرگوار خود سید محمد اشرف‏زاده بود تا پس از مدتی مسافرت‏ و دوری به خدمتش شتابد، از درگذشت این مرد شریف آگاهی‏ یافت و از این خبر ناگهانی، سخت، اندوهگین شد. به خصوص‏ که وی بر بنده حق تعلیم و تربیت بسیار داشت و هیچ‏گاه‏ مهربانی‏ها و بزرگواری‏های او از یادم نرفته است.

«برحسب اتّفاق، این روزها کلیّات سعدی را ورق می زدم که ماه اردیبهشت با نام سعدی گره خورده است. به این قصیدۀ معروف رسیدم که گمان می کنم بهترین قصیدۀ زبان فارسی باشد.

محمد محیط طباطبایی (زادۀ ۲۶خرداد۱۲۸۰ ـ درگذشتۀ ۲۷مرداد۱۳۷۱): ادیب، تاریخنگار و منتقد ادبی معاصر ایران.

دکتر غلامحسین یوسفی (زادروز:۲بهمن ۱۳۰۶ ـ درگذشت: ۱۴آذر۱۳۶۹، تهران): ادیب، نویسنده، مترجم، مصحّح متون و استاد برجستۀ زبان و ادبیات فارسی.