شعر فرانسه ـ فارسی

«بسکه در لیوِر (۱) و هنگام لِته (۲)
دوسیه (۳) کردم و کارتُن ترته (۴)
بسکه نُت (۵) دادم و آنکِت (۶) کردم
اشتباهِ بُروت (۷) و نِت (۸) کردم
سوزن آوردم و سنجاق زدم
پونز و پَنس به اوراق زدم
هی نشستم به مَناعت پس میز
هی تپاندم دوسیه لای شُمیز
هی پاراف هِشتم (=نهادم) و امضا کردم
خاطر مدّعی ارضا کردم
گاه با زنگ و زمانی با هو
پیشخدمت طلبیدم به بورو (۹)
تو بمیری ز آمور(۱۰) افتادم
از شر و شور و شعور افتادم
چه کنم زان همه شیفر (۱۱) و نومرو (۱۲)
نیست در دست، مرا غیر زِرو (۱۳)
هی بده کارتن و بستان دوسیه
هی بیار از درِ دکان نسیه...»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ زمستان ـ L’hiver
۲ ـ تابستان ـ L’ete
۳ ـ پرونده ـ Dossier
۴ ـ مطالعه ـ Traiter
۵ ـ نُت، یادداشت ـ Note
۶ ـ تحقیق ـ Enquete
۷ ـ ناخالص ـ Brutes
۸ ـ خالص ـ Net
۹ ـ دفتر ـ Bureau
۱۰ ـ عشق ـ Amour
۱۱ ـ عدد ـ Chiffre
۱۲ ـ شماره ـ Numero
۱۳ ـ صفر ـ Zero